Co to jest leasing [Umowa, rodzaje]

&lt![CDATA[ Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo

Giełdy: Niewielkie zmiany indeksów pod koniec tygodnia wzrostów
Euro i frank najtańsze od 2 miesięcy, złoty może jeszcze się umocnić
Złoty mocny, ale rośnie ryzyko korekty notowań

<![CDATA[
Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy,
tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).Zgodnie z art. 709² umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
Rzeczami, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, są tylko
przedmioty materialne (art. 45 KC), zaś przedmioty materialne na gruncie
Kodeksu cywilnego są pojęciem znacznie węższym niż dobra materialne
wyodrębniane przez ekonomistów. Cechą rzeczy jest materialny charakter
oraz wyodrębnienie z przyrody.Nie są rzeczami ciecze i gazy, kopaliny, zwierzęta w stanie wolnym.
Rzeczami nie są również przedmioty niematerialne, takie jak energia,
dobra intelektualne, dobra osobiste, pieniądze, papiery wartościowe,
prawa majątkowe. Dla celów podatkowych
definicja umowy leasingu rozszerzona jest o każdą inną umowę, na mocy
której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego
używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w
ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy: niewielkie zaangażowanie
własnego kapitału,optymalizacja obciążeń
podatkowych (tarcza podatkowa),możliwość rozliczenia
podatku VAT.Dla małych i średnich przedsiębiorstw leasing jest wyjątkowo
korzystnym sposobem finansowania inwestycji. Przy odpowiednim dostosowaniu
płatności do przychodów okazuje się tańszy niż kredyt, szybszy i łatwiejszy do
uzyskania. Leasing jest atrakcyjny nie tylko dla firm, które nie dysponują
dużym kapitałem czy osiągają stosunkowo niewielkie zyski. Firmy o znacznym
stopniu zyskowności prowadzonej działalności mogą przy jego użyciu poprawić
płynność czy kontrolować wysokość płaconych podatków. Rodzaje leasinguZ uwagi na liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:
leasing bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem),leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe)Pozostałe rodzaje leasingu z uwagi na formę umowy.Leasing operacyjnyPolega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).Leasing finansowyPolega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. Leasing zwrotny  Firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje. Może oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.Leasing konsumenckiPrzeznaczony jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten z każdym rokiem staje się coraz popularniejszy, a na rynku pojawia się coraz więcej firm, które oferują wynajem aut w formie leasingu konsumenckiego. W ramach tego typu leasingu, osoby zainteresowane danym modelem mogą korzystać z niego bez konieczności wnoszenia opłaty wstępnej, która może wynosić od 0 do nawet 30%. Leasing konsumencki charakteryzuje się również ograniczeniem formalności do minimum. Wypowiedzenie leasinguZgodnie z kodeksem cywilnym rozwiązanie umowy leasingowej jest
dopuszczalne z powodu okoliczności za które finansujący nie ponosi
odpowiedzialności. Zatem możliwość wypowiedzenia umowy
leasingu zazwyczaj przysługuje obu jej stronom, aczkolwiek warto
sprawdzić indywidualnie każdy przypadek. Zdarza się bowiem, że
leasingodawca rezerwuje taką możliwość tylko dla siebie. Korzysta z niej
zwykle wtedy, gdy leasingobiorca zaprzestaje spłacania rat w
wyznaczonych terminach i nie reaguje na wezwanie do uregulowania
zaległości.Wypowiedzenie
umowy leasingu nie jest jednak korzystnym
rozwiązaniem. Należy się liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi.Zerwanie
umowy przed czasem będzie wiązało się z koniecznością jej pełnego
rozliczenia, tj. zapłatą wszystkich pozostałych rat wraz z odsetkami
oraz innych należnych opłat i prowizji. Wartość zobowiązań powinna
zostać pomniejszona o tzw. dyskonto, czyli korzyści leasingodawcy
wynikające z wcześniejszego zakończenia umowy. Tę kwestię reguluje
kodeks cywilny, art. 709 [15]. Nie zawiera on jednak wzmianki o sposobie
obliczania dyskonta więc każda firma leasingowa może robić to na swój
sposób.
]]

COMMENTS

WORDPRESS: 0