Jaka pomoc z PFR dla mikroprzedsiębiorców oraz firm małych, średnich i dużych [ZESTAWIENIE]

&lt![CDATA[ OFERTA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCYMożliwe jest przeznaczenie części pożyczki (do 25 proc.) na przedterminową

Stopa bezrobocia w marcu. GUS podał dane
Czy sprzedawca może odmówić płatności gotówką, np. z powodu koronawirusa
FPP i CALPE: Strefa Bezpieczna od COVID-19

<![CDATA[
OFERTA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCYMożliwe jest przeznaczenie części pożyczki (do 25 proc.) na przedterminową spłatę innych kredytów. Przy czym obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności dla właściciela oraz dla osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. To Pożyczka z możliwością umorzenia do 75 proc. kapitału. Przeznaczenie m.in. na pokrycie kosztów prowadzonej działalności
gospodarczej (z wyłączeniem nabycia/przejęcia w sposób bezpośredni lub
pośredni innego przedsiębiorcy).Maksymalna wysokość subwencji – do 324 tys. zł.Kto może się ubiegać?Przedsiębiorca, który: zatrudnia co najmniej jednego pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19; nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo nie zostało otwarte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne;  posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozliczał podatki za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP; prowadził działalność na 31 grudnia 2019 r.; • na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Gdzie można starać się o pożyczkę z PFRW wybranych przez PFR bankach, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. Tarcza oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej, ma być uruchomiona w kwietniu. Będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej.Maksymalna kwota pożyczki stanowi iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy (np. przy spadku obrotów w granicach 25–50 proc. wyniesie 12 tys. zł na jednego zatrudnionego, przy spadku o 50‒75 proc. – 24 tys. zł, a przy spadku o pow. 75 proc – 36 tys. zł. Po 12 miesiącach od dnia wypłaty może być umorzone do 75 proc. wartości pożyczki, z czego 25 proc. pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, a 50 proc. w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w tym czasie. Kwota, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13. miesiąca od udzielenia.OFERTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Pożyczka maks. do 3,5 mln zł z możliwością umorzenia do 75 proc. jej wartości. Środki mogą być przeznaczone na:
pokrycie
kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub
pośredni innego przedsiębiorcy;na przedterminową spłatę kredytów do maks. wysokości 25 proc. wartości pożyczki; rozliczenia
z podmiotami powiązanymi (zakaz przeznaczania środków z subwencji na
płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z
właścicielem przedsiębiorstwa. Prawo do niej ma przedsiębiorca, który:
zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; • odnotował
spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;  nie
jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo nie
zostało otwarte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne; posiadał
rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozliczał podatki za
ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP; prowadził działalność na 31 grudnia 2019 r.; • na
31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Gdzie składać wniosekElektronicznie w wybranych bankach, których lista będzie
udostępniona na stronie www.pfr.pl. Tarcza PFR ma być uruchomiona w
kwietniu po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.Maksymalna wysokość wsparcia zależy od wartości przychodów ze
sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 oraz od skali spadku
obrotów w związku z COVID-19, np. przy spadku obrotów w granicach 25‒50
proc. – maks. subwencja wyniesie 4 proc. przychodów, a przy spadku o
50-75 proc. – 6 proc., powyżej 75 proc. zaś – 8 proc. przychodu.
Możliwość umorzenia 75 proc. subwencji na koniec 12. miesiąca
kalendarzowego od dnia wypłaty, przy czym: 25 proc. pod warunkiem
kontynuacji działalności; 25 proc. w zależności od poniesionej przez
przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 25 proc. po warunkiem utrzymania
średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Kwota subwencji która
podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach,
począwszy od 13. miesiąca od udzielenia.OFERTA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Finansowanie płynności w ramach Tarczy Płynnościowej PFR dla Dużych Firm (oczekuje na notyfikację KE) Finansowanie przeznaczone jest na regulowanie
bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym: wynagrodzeń, zakupu
towarów i materiałów, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów
ustalonych w umowie z PFR. Może mieć formę: • pożyczki na warunkach rynkowych;
skupu należności lub wierzytelności; obligacji; gwarancji.
Maks. okres finansowania to dwa lata z opcją przedłużenia o rok. Kwota
finansowania w wysokości odpowiadającej prognozowanej luce płynności,
powstałej w szczególności na skutek COVID-19, maks. 1 mld zł na podmiot. Dla kogo? Dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób, które:
odnotowują
spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19; utraciły
zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub
usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów
lub zasobów w związku z COVID-19; nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 proc. należności;w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych.
Inne warunki wobec przedsiębiorstwa: nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne; posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozlicza podatki za ostatnie dwa lata obrotowe na terytorium; prowadziło działalność na 31 grudnia 2019 r.; na
31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegało z
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Gdzie udać się po wsparcieBezpośrednio do PFR lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego
na stronie www.pfr.pl. Obecnie możliwe złożenie wstępnego wniosku
(wymagane informacje: nazwa, NIP, REGON, sektor/branża, opis
działalności, liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. , EBITDA w 2019
r., przychody w 2019 r., struktura własnościowa).Szczegółowe zasady możliwego finansowania będą przekazywane firmom
indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i
potrzeb. Program oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej. Planowane
uruchomienie pod koniec kwietnia.Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm (oczekuje na notyfikację KE)To preferencyjna pożyczka, na okres 3 lat z opcją ich przedłużenia o
rok, częściowo bezzwrotna, z możliwością umorzenia do 75 proc. jej
wartości. Przeznaczona na częściowe lub całkowite pokrycie straty
finansowej poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 –
maksymalnie do szacowanej wysokości tej szkody. Wysokość kwoty umorzenia
noże być uzależniona od utrzymania zatrudnienia. Maksymalna wysokość
pożyczki: do 750 mln zł.Wykup akcji, obligacji, wierzytelności itp. w ramach Tarczy Kapitałowej PFR dla Dużych Firm (oczekuje na notyfikację KE)Finansowanie inwestycyjne pochodzi z pieniędzy PFR, polegające na zakupie
na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej: udziałów, akcji,
warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.
Maks. kwota finansowania 1 mld zł na podmiot.
]]

COMMENTS

WORDPRESS: 0